Ochrana osobních údajů

ZÁKONNĚ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Firma Ost2rad GmbH & Co. KG se sídlem Neuheider Straße 75, 08304 Schönheide, Německo provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1.           TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.        Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost  Ost2rad GmbH & Co. KG, se sídlem Schönheide, Německo, registrační číslo: HRB 26903 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Amtsgericht Chemnitz (dále jen „správce“).
1.2.        Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování moto-prodejna.cz, P.O. Box 16, Pošta Kraslice, 358 01, adresa elektronické pošty info@moto-prodejna.cz,  telefon 00 49 37755 663655.
1.3.        Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.           PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.        Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
2.1.1.    splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
2.1.2.    splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3.           ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.        Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
3.2.        Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4.           DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.        Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5.           DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.        Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.   
5.2.        Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
5.3.        Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.           PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.        Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2.        Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.3.        Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.PODROBNÉ VYSVĚTLENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Firma Ost2rad GmbH & Co. KG se sídlem Neuheider Straße 75, 08304 Schönheide, Německo, chrání veškeré osobní údaje před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Rádi bychom Vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost vašich osobních údajů je naše priorita.

Co je ochrana osobních údajů

Následující informace vysvětlují, jak zajišujeme ochranu osobních údajů, jak používáme Vaše osobní údaje k nabízení našich služeb (např.zasílání informačních e-mailů - Newsletterů, soutěží, vyřizování Vašich objednávek) pokud o tyto služby máte zájem. Dále informují o tom, že souhlas s uložením a používáním Vašich osobních údajů můžete kdykoli zrušit.

Jak je u nás zajištěna ochrana osobních údajů

Přistupujeme velmi odpovědně k ochraně osobních údajů a zavazujeme se respektovat soukromí všech osob, které používají naše stránky. Zaručujeme, že s osobními údaji uživatelů našich stránek budeme nakládat v souladu se zákonem na ochranu osobnosti a zákonem na ochranu dat v telekomunikačních službách.

Co jsou osobní údaje a k čemu je používáme?

Osobní údaje jsou například jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, okruh zájmů, obsah nákupního košíku, informace o platbách.

Budeme používat - s Vaším svolením - vždy jen údaje, které potřebujeme, abychom Vás mohli evidovat jako zákazníka, účastníka soutěží, zasílat Vám informační e-maily - Newslettery, zpracovávat Vaše objednávky nebo Vám na základě Vašeho požadavku zasílat další informace.

 

Poskytneme Vaše osobní údaje třetím osobám?

Zásadně používáme Vaše osobní údaje pouze v rámci našeho elektronického obchodu. Vaše osobní údaje poskytneme třetí osobě pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu.

Cookies

Cookies jsou soubory které mohou při návštěvě našich stránek zůstat uloženy v počítači návštěvníka. Cookies usnadňují návštěvu našich stránek, pomáhají Vás rozpoznat při opakovaných návštěvách našich stránek a umožňují nám ještě lépe přizpůsobit obsah našich stránek potřebám návštěvníků. Naše cookies neobsahují žádné informace o Vás, pouze identifikační číslo, které nemůže být, mimo náš elektronický obchod, žádným způsobem využito. Cookies nemohou nijak poškodit počítač návštěvníka. Pokud nechcete využívat výhody cookies, můžete je jednoduše vypnout v nastavení Vašeho počítače (a samozřejmě také zapnout)

Neručíme za odkazy na internetové stránky jiných online služeb. Upozorňujeme, že společnosti jejichž online služby jsou přístupné přímo z našich stránek nebo přes informační e-maily Newslettery, soutěže atd. jsou samy odpovědny za ochranu osobních údajů a řídí se svými vlastními směrnicemi. My za ně nepřejímáme žádnou záruku ani odpovědnost.

Máte kdykoli možnost odvolat Váš souhlas se zpracováváním a používáním Vašich osobních údajů. Pokud chcete souhlas odvolat napište na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou na našich stánkách.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše zásady ochrany osobních údajů podle platných ustanovení.